samplealertarrow-downarrow-rightarrow-left-smallarrow-rightarrow-right-doublearrow-right-smallarrow-upcircle-minuscircle-plusfacebookglobegoogle-plushamburgerhouzzinstagramjpglinkedinlooking-glasshamburgerpdfpinterestplayplussample-requestedPath 9separatorslashtwitterxyoutube

Wat moet ik doen indien er een fout zit in het behang?

Eventuele zichtbare gebreken aan de geleverde materialen moeten, op straffe van verval, vóór de verwerking ervan worden medegedeeld daar waar de materialen werden aangekocht. Klachten over eventuele zichtbare gebreken aan geplaatst behang moeten, op straffe van verval, na het plaatsen van maximaal 3 banen worden gemeld daar waar de materialen werden aangekocht. De klachten dienen te geschieden per aangetekende brief met vermelding van alle relevante gegevens en vergezeld van een kopie van de factuur, die op het geleverde materiaal betrekking heeft, een staal van het behang waarop de klacht van toepassing is evenals de roletiketten. Indien de klacht gegrond is, zal de aansprakelijkheid van de nv Arte beperkt worden tot de kosteloze vervanging van de materialen, die gebrekkig blijken te zijn. Arbeidsloon wordt niet vergoed. De vrijwaringsplicht van Arte voor verborgen gebreken, beperkt zich tot een termijn van 6 maanden na levering, op voorwaarde van kennisgeving door de koper uiterlijk binnen de 8 dagen nadat de koper het gebrek heeft ontdekt of dit had moeten ontdekken.