samplealertarrow-downarrow-rightarrow-left-smallarrow-rightarrow-right-doublearrow-right-smallarrow-upcircle-minuscircle-plusfacebookglobegoogle-plushamburgerhouzzinstagramjpglinkedinlooking-glasshamburgerpdfpinterestplayplussample-requestedPath 9separatorslashtwitterxyoutube

Algemene verkoopvoorwaarden

1. Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van Arte en op elke overeenkomst tussen Arte en de Klant. Door een order te plaatsen accepteert de Klant deze algemene voorwaarden en stemt ermee in hierdoor gebonden te zijn, en verzaakt de Klant aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden. Alle andere dan deze algemene voorwaarden evenals afwijkingen ervan moeten, opdat ze aan Arte tegenstelbaar zouden zijn, door Arte schriftelijk bevestigd worden.

2. Offertes - orders
2.1  De offertes van Arte blijven gedurende 3 maanden geldig, tenzij anders vermeld. Alle orders door de Klant, met inbegrip van mondelinge orders, zijn bindend.
2.2   Dit artikel is van toepassing wanneer de Klant een bestelling voor goederen annuleert, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een dubbele bestelling of een fout door de Klant. Dit artikel is niet van toepassing als de goederen defect zijn of als Arte een fout heeft gemaakt bij de verwerking van een bestelling.
2.3  In geval van annulering, zelfs gedeeltelijk, van een order is de Klant, behoudens bewijs van hogere schade, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van minstens 25 % van de verkoopprijs van de goederen (excl. btw) ter vergoeding van de geleden schade en de administratieve kosten. Indien de uitvoering of voorbereiding van het order reeds is aangevat, kan de schadevergoeding verhoogd worden tot 100% van de verkoopprijs.


2.4  De Klant kan alleen een bestelling annuleren voor goederen die het magazijn al hebben verlaten, met voorafgaande toestemming van Arte, hetzij mondeling of schriftelijk, en Arte zal zorgen voor het afhalen van de goederen in naam van de Klant, indien nodig.
2.5  Indien Arte instemt met de annulering van een bestelling voor goederen die het magazijn reeds hebben verlaten, verbindt de Klant zich ertoe te betalen aan Arte:
(a) een administratiekost van minstens 25% van de gefactureerde prijs (exclusief BTW) voor de goederen waarvoor de bestelling of een deel van de bestelling is geannuleerd. Dit is ter dekking van de administratieve en eventuele andere gerelateerde kosten voor het afhandelen van de annulering van de bestelling, en het terugnemen van de goederen; en
b) vervoerskosten voor de terugzending van de goederen naar het magazijn in België. Arte behoudt zich het recht voor om deze transportkosten volledig in rekening te brengen (in plaats van tegen het gereduceerde tarief dat oorspronkelijk werd aangerekend voor de levering van de goederen aan de Klant).

3. Prijs - betaling
3.1 De prijzen van Arte zijn steeds netto. Btw en alle andere belastingen, heffingen of taksen m.b.t. de geleverde goederen zijn integraal ten laste van de Klant. De prijzen worden voor elke overeenkomst afzonderlijk bepaald en kunnen geenszins als basis dienen voor andere soortgelijke leveringen.
3.2  Behoudens schriftelijk anders overeengekomen zijn alle facturen betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Arte, ten laatste op de vervaldag vermeld op de factuur. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1 % per maand op het onbetaalde factuurbedrag en is eveneens een forfaitaire vergoeding van 10 % (met een minimum van € 125) verschuldigd, behoudens indien de werkelijke invorderingskosten hoger zouden zijn.
3.3  Facturen kunnen enkel geldig geprotesteerd worden bij aangetekend schrijven binnen een termijn van 8 dagen na factuurdatum.
3.4 Arte heeft het recht, zonder ingebrekestelling of schadevergoeding, de uitvoering van haar verplichtingen tegenover de Klant op te schorten, een met de Klant lopende overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, onmiddellijke betaling van alle uitstaande vorderingen te eisen of de uitvoering te weigeren behalve tegen contante betaling, indien een factuur op de vervaldag niet volledig betaald is, of de Klant zijn verplichtingen ingevolge een overeenkomst niet nakomt, of indien de kredietwaardigheid van de Klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering of andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering door de Klant van zijn verplichtingen in vraag stellen of onmogelijk maken.

4. Levering - eigendomsvoorbehoud
4.1  Elke meegedeelde of overeengekomen leveringstermijn geldt ter informatieve titel en is niet bindend voor Arte. Vertraging in de leveringstermijn geeft de Klant geen recht op een schadevergoeding of annulering van de verkoop en ontheft de Klant niet van enige verplichting om de goederen te accepteren of te betalen. Behoudens schriftelijk anders overeengekomen geschiedt de levering ‘Vrachtvrij tot vervoerder’ (FCA) op de maatschappelijke (of andere uitbatings) zetel Arte. Het transport van de goederen door de vervoerder geschiedt op het risico van de Klant. De vervoerskosten komen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, ten laste van de Klant. Ingeval Arte het transport dient te organiseren, doet zij dit als aangestelde en op risico van de Klant.
4.2  De verkochte goederen blijven de eigendom van Arte tot de volledige betaling van de prijs van alle door Arte aan de Klant op enig welk tijdstip geleverde goederen. Niettemin zijn de risico’s van verlies of vernietiging van de goederen integraal ten laste van de Klant vanaf het moment dat het verkochte goed is geleverd. Arte behoudt zich het recht voor de verkochte goederen terug te eisen, waar zij zich ook mogen bevinden, waarbij de Klant verplicht is hiertoe alle medewerking te verlenen, op straffe van een boete van € 1.000 per dag, en de plichten van bewaarder op zich neemt en er zich toe verbindt de geleverde goederen op een geschikte en reine plaats op te slaan en te bewaken volgens de hoogste standaarden die gangbaar zijn in de sector. Ingeval de Klant de geleverde goederen geheel of gedeeltelijk doorverkoopt vooraleer de volledige prijs aan Arte betaald is, wordt het eigendomsvoorbehoud overgedragen op de herverkoopprijs en wordt de vordering van de Klant op diens medecontractant geheel of proportioneel tot het doorverkochte gedeelte overgedragen aan Arte ten bedrage van de schuld van de Klant tegenover Arte.

5. Klachten
5.1  Klachten m.b.t. zichtbare gebreken (tekort, gebrek of niet-conformiteit) moeten, op straffe van verval, uiterlijk binnen de 3 dagen na de levering aan Arte worden gemeld. Klachten over eventuele zichtbare gebreken aan geplaatste muurbekleding moeten, op straffe van verval, onmiddellijk na het plaatsen van maximaal 3 banen aan Arte worden gemeld. Klachten m.b.t. verborgen gebreken moeten, op straffe van verval, aan Arte worden gemeld uiterlijk binnen de 8 dagen nadat de Klant het gebrek heeft ontdekt of dit had moeten ontdekken, en in geen geval later dan 6 maanden na de levering. Eventuele klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de Klant niet op.
5.2  Alle klachten dienen te gebeuren per aangetekende brief met vermelding van alle relevante gegevens en vergezeld van een kopie van de factuur die op de geleverde goederen betrekking heeft, evenals van een staal van de muurbekleding waarop de klacht van toepassing is, bij gebreke waaraan Arte de klacht als onontvankelijk mag beschouwen. Indien de klacht tijdig is en het bestaan van een gebrek na onderzoek wordt vastgesteld en dit niet te wijten is aan onjuiste installatie of reiniging, misbruik of nalatigheid door de Klant, zal Arte naar eigen goeddunken de betreffende goederen kosteloos vervangen of geheel of gedeeltelijk crediteren voor de factuurwaarde van de goederen, zonder dat Arte daarenboven tot enige schadevergoeding gehouden kan zijn.

6. Aansprakelijkheid - overmacht
6.1  De waarborg van Arte gaat nooit verder dan de kosteloze vervanging of creditering, tijdens de waarborgperiode van 6 maanden na de levering, van de goederen die gebrekkig werden bevonden. Na afloop van de waarborgperiode kan geen enkele eis tegen Arte geldend gemaakt worden. De totale aansprakelijkheid van Arte en van haar aangestelden wordt te allen tijde beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de verkochte gebrekkige goederen, behoudens ingeval van opzet, fraude of bedrog. Arte is nooit aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade zoals, doch niet beperkt tot, winstderving, vorderingen van derden, verlies van zakelijke contracten of cliënteel etc.
6.2   Arte is niet aansprakelijk voor vertragingen in de prestatie of het niet nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van een gebeurtenis waar Arte redelijkerwijze geen controle over heeft (“overmacht”), waaronder doch niet beperkt tot stakingen, lock-out, telecommunicatieproblemen, onderbrekingen in het vervoer, brand, verordeningen of voorschriften van de regering of de administratie, bevoorradingsmoeilijkheden, materiaalschaarste of gebrek aan producten voor productie, tekortkomingen van leveranciers of vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers. In dergelijke gevallen kan door de Klant geen schadevergoeding worden geëist en behoudt Arte zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen.

7. Toepasselijk recht - bevoegdheid
7.1  Alle overeenkomsten tussen Arte en de Klant, evenals deze algemene verkoopsvoorwaarden, worden beheerst door het Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
7.2   Enkel de rechtbanken van het arrondissement van de zetel van Arte zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen. Arte kan er evenwel voor opteren om geschillen aanhangig te maken voor de rechtbanken van de zetel van de Klant.

8. Varia
8.1   Indien enig deel of enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, zullen de overige bepalingen hierdoor niet aangetast worden en geldig en afdwingbaar blijven, en zal de betreffende bepaling vervangen worden door een bepaling die de bedoeling van de partijen het meest benadert. 
8.2   De Nederlandse tekst heeft voorrang in geval van een interpretatiegeschil tussen de diverse teksten.

9. GDPR conform?
Alle informatie is terug te vinden op onze website: https://www.arte-international.com/nl/legal/privacy-policy.